logo

Bouppteckning blankett gratis


Add_circle remove_circle Uppehållstillstånd Tillstånd att vistas i Sverige.
Add_circle remove_circle Basbeloppsregeln Regel som ger efterlevande make rätt att ur kvarlåtenskapen erhålla egendom som tillsammans med de egna tillgångarna motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet.
Add_circle remove_circle Nöjdförklaring Nöjdförklaring kan lämnas av den som dömts till fängelse eller villkorlig dom och innebär att den dömde förklarar att han avstår från att överklaga domen.
Add_circle remove_circle Förskott på arv Det som arvlåtaren har gett en bröstarvinge under sin livstid med gåvokaraktär.Dessa förutsätts domaren alltid kunna.Add_circle remove_circle Barnets bästa Det som utifrån barnets egna önskemål, vetskap och beprövad erfarenhet samt de hänsyn som måste tas i den specifika beslutssituationen bedöms vara det bästa för barnet.Add_circle remove_circle Äktenskapsskillnad Upplösning av ett äktenskap, vilket förutsätter att båda makarna eller bara en av dem vill att äktenskapet ska upphöra.Kostnader växer i debet och minskar i kredit.Ok, läs Mer, privacy Cookies Policy.Ett exempel är när två makar ingår äktenskap vid vigsel.Chefen för en beskickning kan vara ambassadör, då kallas beskickningen för ambassad.Add_circle remove_circle Justering åtal Tillåten ändring av åtal.Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.
Add_circle remove_circle Meddelarfrihet Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering.
Add_circle remove_circle Indispositiv rättsregel Tvingande rättregel.Add_circle remove_circle Specialdomstol Specialdomstolarna avgör tvister inom olika specialområden, till exempel Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.Add_circle remove_circle N Till toppen expand_less Ne bis in idem En processrättslig princip som innebär att samma sak får var köpa presentkort appstore inte prövas två gånger.Add_circle remove_circle Fides Förtroende, tillförlitlighet, trohet.I regel avses förvärv genom bodelning, arv och testamente.Upplysning om hur ett beslut överklagas.Add_circle remove_circle Utslussning Åtgärder för att underlätta den intagnes anpassning till samhället och för att minska risken för återfall i brott.Omvandling av fängelse på livstid till viss tid kan ske på ansökan av den dömde när minst 10 år av straffet är avtjänat.De har dessutom rätt att granska och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar på platsen.Add_circle remove_circle Egenmäktigt förfarande Om man olovligt tar eller använder något som tillhör någon annan men inte har för avsikt att behålla det eller sälja det vidare kan det rubriceras som egenmäktigt förfarande,.ex.
Add_circle remove_circle Falsk tillvitelse Att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet.
Add_circle remove_circle Orubblighet Huvudregeln enligt svensk lag är att en dom som vunnit laga kraft inte kan tas upp på nytt orubblighetsprincipen.

Sitemap